Lions Club Torsby — Historik

Lions Club Torsby bildades vid ett möte på Hotell Björnidet den 20 januari 1955. 1948 startades den första lionsklubben i Sverige, och torsbyklubben blev den 136:e i ordningen. Man valde Arthur Kihlberg till president, Knut Malmström blev sekreterare och Erik Ekbro kassör, och man bestämde vilken dag som skulle vara mötesdag. Den 3:dje februari höll klubben sitt första ordinarie klubbmöte, då man även utsåg övriga styrelseledamöter.

VärmlandsmärketDen första aktiviteten som klubben genomförde, var att trycka och försälja ett brevmärke, som man kallade Värmlandsmärket. Charterhögtidligheten, dvs. det tillfälle då klubben fick mottaga sitt stiftelsebrev, var den 8:de oktober 1955. Det var 15 medlemmar, enbart män, som var med från början. Vi har delat upp sidan, för att den inte skall bli för stor, och därför har vi valt att på en särskild sida presentera material från det första året. Där finns information, tidningsurklipp och bilder, som berättar om vilka de första medlemmarna var, de första aktiviteterna som genomfördes av klubben och bilder från charterhögtidligheten i oktober 1955. Vill du ta del av detta trycker du på länken. <Läs mer>

En aktivitet som äldre torsbybor fortfarande pratar mycket om är när klubben tillsammans med sällskapet W–sex spelade upp det klassiska gamla lundaspexet Uarda. Uppförandet skedde på biografen Stjärnan i mars 1957, och man hade annonserat att hela behållningen skulle gå till Ungernhjälpen, något som då var högst aktuellt. Biljetterna kostade 10 kronor, och i NWT:s reportage från den 30 mars 1957 kunde man läsa: "eftersom lokal välvilligt ställts till förfogande och samtliga medverkande bidrog med både talang och rekvisita, kunde hela intäkten 3.165 kronor tillställas Ungernhjälpen".

Bengt Bedrud och Karl Tilly,
   som var speakers Åtskilliga är de aktiviteter, som lionsklubben i Torsby har genomfört under årens lopp. När man bläddrar i den digra samlingen av tidningsurklipp och handlingar kan man konstatera att påhittigheten varit mycket stor. Hösten 1967 hade klubben lyckats engagera det välkända TV–laget för en fotbollsmatch i Torsby. Laget fick möta ett kombinerat lag med skidlöpare och kändisar från Torsby och matchen spelades på idrottsplatsen Björnevi. Trots ogynnsam väderlek lockades drygt 1.700 personer till matchen. Domare var kyrkoherde Carl Henrik Martling och speaker postmästare Karl Tilly, som dessutom var torsbyklubbens president det året.  VF refererade under rubriken: "Tecknaren Strüwer gav domaren och kyrkoherden en kick i baken vid välbesökt kändismatch i Torsby" och konstaterade att: "på det sätt den neutrale domaren med stor objektivitet och mildhet dömde den historiska matchen fanns det intet att erinra mot. Det var väl också främst tack vare domaren som matchen efter förlängning slutade 3–3". Matchen gav ett netto på 3.500 kronor och behållningen överlämnades till De Handikappades Riksförbunds lokalavdelning.

1973 och 1979 är två intressanta år i torsbyklubbens historik. Den som vill kan via länken nedan mera ingående ta del av vad som skedde dessa år. Här skall endast i korthet beskrivas vad som hände. 1973 gav klubben ut en tidskrift som hette Torsby förr och nu. Den första utgåvan trycktes i 1.300 exemplar och slutsåldes direkt. Utgivningen fortsatte 10 år i följd, och det sista numret trycktes i 3.300 exemplar och kom ut 1982. Tidskriften blev mycket uppskattad, och man kan konstatera att klubben med utgivningen av Torsby förr och nu utförde en stor kulturinsats. 1973 instiftades ett stipendium med namnet Årets Hederslejon. Stipendiet skulle tilldelas en utomstående enskild person, som gjort en för bygden och dess befolkning gagnande insats, präglad av idealitet och oegennytta. Klubben har sedan dess varje år delat ut detta stipendium. Bilder och urklipp som bl.a. visar den förste pristagaren kan nås med länken nedan.

Pappersinsamling1979 startade klubben pappersinsamling i och utanför Torsby tätort. Insamlingen av returpapper blev en stor inkomstaktivitet för lionsklubben i Torsby och pågick ända till 1994, då kommunen tog hand om pappersåtervinningen. 1979 startade även klubben ett projekt som tog fem år att genomföra. Under denna tid arbetade nämligen klubben med att bygga en friluftsteater vid hembygdsgården Kollsberg. I augusti 1984 var anläggningen klar och kunde då överlämnas till hembygdsföreningen. Mer text och bilder kring dessa aktiviteter får man om man klickar på länken. <Läs mer>

Bror, Stellan och Ola
   kollar leveranslistan Intresset för innebandy hade väckts i början av 90–talet, men ett stort problem var att man saknade rink. Klubben bestämde då att inköpa en sådan och överlämnade den till Torsbys ungdom med stor invigning i Stjernehallen den 28 april 1991. Mycket publik hade samlats, för att se torsbylejonen spela invigningsmatchen mot ingen mindre än kommunfullmäktige i Torsby. Dåvarande kommunalrådet Åke Lagerkvist vaktade buren, och skötte sig så bra att fullmäktige segrade med 3–2. På bilden ses Bror Bäckström, Ola Johansson och Stellan Önnerfält kontrollera att delarna till rinken stämmer med leveranslistan.


Torsby Bruks första
   järnstämpel Lagom till klubbens 40–årsjubileum 1995 hade man iordningställt en kulturvandringsled, som startade vid den gamla smedjan i bruksallén, gick ner över marknadsfältet, passerade hembygdsgården Kollsberg och fortsatte genom Kollsbergsskogen fram till församlingshemmet, kyrkan och den gamla klockstapeln. Vandringsleden är skyltad och en stor informationstavla finns i bruksallén. Leden är nära 5 km lång och täcker in ett stort antal kulturella besöksmål. Som symbol för vandringsleden valdes Torsby Bruks första järnstämpel från 1840, som består av bruksägaren Anders Georg Lewgrens initialer. En skrift, som kan användas som guide, gavs också ut av klubben. Den bär namnet "Det gamla Thorsby" och är sammanställd av Alf Brorsson. Det skall också nämnas att Håkan Larsson var eldsjälen bakom denna aktivitet.

Klubben har under sina 50 år tagit ett stort ansvar för sin organisation. Flera medlemmar har under årens lopp varit zonordförande, dvs. ordförande för den zon, till vilken lionsklubbarna i norra Värmland hör. Det är lionsklubbarna i Torsby, Sysslebäck, Ekshärad, Hagfors, Munkfors och Sunne som bildar denna zon. Anders Berg är den senaste i raden av zonordförande från torsbyklubben. Knut Malmström, Karl Tilly och Bengt Johansson har varit vice distriktsguvernörer och Bengt Johansson innehade 1976–77 distriktsguvernörsposten, vilket är den högsta befattningen i distriktet. Distriktet omfattade då 51 lionsklubbar i Värmland, Närke och Västmanland.

I mitten av 70–talet väcktes tanken på ett större internationellt engagemang och utbyte. 1977 arrangerade torsbyklubben ett av Sveriges internationella ungdomsläger. Lägerdeltagarna samlade
   utanför elevhemmet som var förläggningsplats 42 ungdomar från ett 20–tal länder vistades under 3 veckor i Torsby. Jimmy och Margareta Moberg med familj var lägerledare. De många avskedstårarna vid lägrets slut vittnade om att lägret hade varit en succé och blivit ett oförglömligt minne för deltagarna. Ett par av lägerdeltagarna förde dagbok, som trycktes och skickades till samtliga. 1977 startade klubben ett vänklubbsutbyte med Lions Club Helsinki–Roihuvuori. Det resulterade i ett intensivt ungdomsutbyte. Vartannat år deltog en ungdom härifrån i ett av Lions ungdomsläger i Finland, och vartannat år tog vi hand om en ungdom från Helsingfors, som fick delta i ett av de svenska ungdomslägren, och även bo i en lionsfamilj i Torsby en vecka före eller efter lägervistelsen. Detta utbyte pågick ett 10–tal år. På senare tid har torsbyklubben valt ungdomsläger i olika delar av Europa för sina ungdomsstipendiater. Sålunda fick 2004 års stipendiat, Sara Gustavsson, delta i ett ungdomsläger i Österrike.

Det är svårt att någorlunda kortfattat försöka ge en bild av den mycket stora och omfattande verksamhet som Lions Club i Torsby har haft under de 50 år som klubben verkat, och det vi här redovisat är ett axplock. En förutsättning för att klubben har kunnat utföra det den gjort, är naturligtvis att den haft ett genuint stöd från torsbyborna. Låt oss hoppas att det stödet inte tillhör en förgången tid utan att torsbyborna även framgent vill ha en aktiv lionsklubb på orten. För det odelade stöd klubben känt framför den sitt varma tack. Det är klubbens absoluta ambition att också i framtiden kunna verka för en positiv samhällsutveckling.