Lions Club Torsby — Aktiviteter och verksamhet

Våra aktiviteter

Bland de aktiviteter som Lionsklubben i Torsby årligen genomför kan nämnas:
– marknadstombola vid Torsbymârten
– försäljning av enriskransar och julgranar
– konstlotteri under konstrundan runt Övre Fryken
– utser ungdomsstipendiat till ett av Lions Internationella Ungdomsläger
– delar ut idrottsstipendier vid Stjerneskolan
– utser årets hederslejon
– besöker äldreboenden och underhåller med sång och musik.

Kondoleanser och gåvor

Klubben har en kondoleans som kan köpas i blomsteraffären Gröna Rummet och på Nordeas kontor i Torsby. Det insatta beloppet går helt och hållet till Lions Cancerforskningsfond och användes för cancerforskning vid Akademiska Sjukhuset i Uppsala och Universitetssjukhuset i Örebro. Årligen skänker Torsbyborna genom kondoleanserna 80000-100000 kronor till fonden.

Kondoleans

Penninggåvor till vår hjälpverksamhet tas tacksamt emot på klubbens bankgirokonto Bankgiro: 654–7681.

Lions har två skilda kassor

Aktivitetskassan innehåller de medel, som samlas in vid våra aktiviteter.  Varenda insamlad krona går till hjälpverksamhet. Allt arbete utför medlemmarna utan ersättning.

Administrativa kassan utgör medlemsavgifter som för närvarande är 750 kronor per medlem och år i vår klubb. Från administrativa kassan betalas klubbrepresentation, telefon, porto och all annan administration.

Medlemskap

Är du intresserad av att bli medlem i vår klubb kan du kontakta presidenten eller någon av klubbens medlemmar.

Mer om Lionsklubbarna

Lions är en internationell sammanslutning av klubbar som genom aktiva insatser stödjer och hjälper människor och främjar freden i världen. Lions tar inte ställning i politiska och religiösa frågor men fördömer våld och förtryck i alla dess former. Lions ansluter sig till FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Medlemskap i Lions innebär gott kamratskap och personligt engagemang.

Lionsklubbarna hjälper genom
– personligt kontaktarbete
– lokala aktiviteter
– riksomfattande och världsomfattande kampanjer
– stöd till ungdomen via ungdomsutbyte, internationella ungdomsläger, Lions Quest–utbildning och den egna ungdomsorganisationen LEO
– nationell och internationell katastroffond

De medel som Lions samlar in går oavkortat till att hjälpa. All administration betalas av medlemmarna själva.

Lions syften
– att skapa och upprätthålla en anda av samförstånd mellan jordens folk
– att befrämja god samhällsanda
– att genom aktiva insatser bidra till en positiv samhällsutveckling
– att förena medlemmarna med band av vänskap, gott kamratskap och ömsesidig förståelse
– att vara ett forum för frågor av allmänt intresse utan inblandning av politik och religion
– att uppmuntra duglighet och ansvarskänsla

Lions etik
– fullgör ditt arbete med omsorg
– handla på ett sådant sätt som skapar förtroende
– försök att alltid göra ditt bästa utan att skaffa dig oskäliga fördelar
– skaffa dig inte fördelar på andras bekostnad
– var lojal mot dina medmänniskor och ärlig mot dig själv
– var mot andra som du vill att andra skall vara mot dig
– gör vänskap till ett mål, inte till ett medel
– fullgör lojalt dina samhällsplikter
– hjälp dem som behöver ditt stöd
– var positiv i din kritik och frikostig med ditt beröm
– bygg upp i stället för att riva ner

Sveriges Lions motto

För samhällsansvar och livskvalitet

Senast uppdaterad: 2017-10-04